201712.28
0
0

Bãi bỏ quy định nộp mẫu 06/GTGT

Kể từ ngày 5/11/2017 doanh nghiệp không phải nộp mẫu đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT, nghĩa là bãi bỏ quy định nộp mẫu 06/GTGT. Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đã bỏ hướng dẫn…