201507.01
0
2

Quyền lợi ích của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp tại Việt Nam

Quyền lợi ích của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp tại Việt Nam được quy định rõ tại điều 5, luật doanh nghiệp 2014 như sau: Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại…