201507.03
0
0

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 quốc hội đã ban hành Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.  Một số quy định được cụ thể như sau: Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1….