201505.09
0
0

Dịch vụ phòng lao động

Dịch vụ phòng lao động là dịch vụ chúng tôi thay mặt doanh nghiệp thực hiện các công việc với phòng lao động như: báo cáo tình hình sử dụng lao động, khai trình lao động, thành lập công đoàn cơ sở,…Vì sao doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng lao động? Điều…