201811.08
0
0

Khấu hao xe theo quy định hiện hành

Khấu hao xe theo quy định hiện hành Sau đây Đại lý thuế YTHO sẽ hướng dẫn các bạn cách tính khấu hao xe theo quy định hiện hành. Căn cứ theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính, Đại lý thuế YTHO xin hướng dẫn cách tính và hạch toán…