201504.19
0
0

Tóm tắt nội dung Thông tư 26/2015/TT-BTC Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Tóm tắt nội dung Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. 1- THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1- Sửa đổi thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với các khoản lợi ích về tiền nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo. 2- Sửa đổi thu nhập…