201504.19
0
0

Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày BCTC hợp nhất

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN). Theo đó, BCTCHN áp dụng biểu mẫu BCTC của doanh nghiệp độc lập và bổ sung các chỉ tiêu như sau: Đối tượng áp dụng: Thông tư này hướng dẫn…