201811.03
0
0

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

bởi trong Tin tức

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Tại Khoản 2 điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:  Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu…

201507.01
0
2

Quyền lợi ích của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp tại Việt Nam

Quyền lợi ích của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp tại Việt Nam được quy định rõ tại điều 5, luật doanh nghiệp 2014 như sau: Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại…

201504.19
0
0

Tóm tắt nội dung Thông tư 26/2015/TT-BTC Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Tóm tắt nội dung Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. 1- THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1- Sửa đổi thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với các khoản lợi ích về tiền nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo. 2- Sửa đổi thu nhập…

201504.19
0
0

Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày BCTC hợp nhất

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN). Theo đó, BCTCHN áp dụng biểu mẫu BCTC của doanh nghiệp độc lập và bổ sung các chỉ tiêu như sau: Đối tượng áp dụng: Thông tư này hướng dẫn…

201504.19
0
0

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất Toàn văn thông tư xem tại đây: 2002014TT-BTC I – Tóm tắt những nội dung…