Xử lý sai sót hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Xử lý sai sót hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Căn cứ theo nghị định 119/2018/NĐ-CP nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định. Đại lý thuế YTHO tóm tắt một số trường hợp và cách xử lý sai sót hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế như sau:

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

Xử lý sai sót hóa đơn điện từ có mã của cơ quan thuế

  Xử lý sai sót hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

   ❄ Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót.

 • Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04. (Mẫu 04 là thông báo về việc hủy hóa đơn điện tử.)
 • Sau đó lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Mẫu 04 Thông báo hủy hóa đơn điện tử

Ví dụ: Công ty A sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Công ty A bán hàng cho B và lập hóa đơn điện tử. Hóa đơn đã lập có mã của cơ quan thuế phát hiện sai sót nên chưa gửi người mua. Công ty A cần lập mẫu 04 thông báo hủy hóa đơn điện tử. Sau đó lập lại hóa đơn mới thay thế được cấp mã và gửi người mua.

  ❄ Trường hợp hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót.

 • Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót. (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán.)
 • Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04. (Mẫu 04 thông báo hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.)
 • Lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Ví dụ: Nếu công ty A đã giao cho người mua hóa đơn điện tử lập sai. Cần xử lý sai sót hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bằng cách nào?

Đó là hai bên phải lập văn bản thông báo sai sót trên hóa đơn. Công ty A lập mẫu 04 thông báo hủy hóa đơn gửi cơ quan thuế. Và lập hóa đơn điện tử mới được cấp mã và gửi người mua.

  ❄ Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã

 • Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05. (Mẫu 05 thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát.)
 • Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04
 • Lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để được cấp mã. Sau đó hóa đơn thay thế này sẽ được gửi đến người mua.

Ví dụ: 5/11/2018 Cơ quan thuế phát hiện sai sót trên hóa đơn của công ty A. Thuế sẽ gửi thông báo theo mẫu 05 hóa đơn điện tử cần rà soát. Ngày 6/11/2018 công ty A sẽ lập mẫu 04 thông báo về việc hủy hóa đơn điện tử có mã. Sau đó, công ty A sẽ lập hóa đơn mới để cơ quan thuế cấp mã và gửi người mua.

xử lý khi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bị sai

Mẫu 05 thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát

  Trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

 1. Quản lý tên và mật khẩu của các tài khoản đã được cơ quan thuế cấp.
 2. Tạo lập hóa đơn điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để gửi đến cơ quan thuế cấp mã và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của hóa đơn điện tử.
 3. Gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đến người mua ngay sau khi nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 4. Lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của toàn bộ hóa đơn điện tử; thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống dữ liệu điện tử.
 5. Chấp hành sự thanh tra, kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  Xử lý sự cố

Xử lý sai sót về hóa đơn điện tử

  ❄ Trường hợp người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng gặp sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

 • Thông báo với cơ quan thuế để hỗ trợ xử lý sự cố.

Trong thời gian xử lý sự cố ,người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

 • Người bán sẽ đến cơ quan thuế để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Ví dụ: 1/11/2018 Công ty A bị lỗi hệ thống nên hóa đơn điện tử không cấp mã của cơ quan thuế. Công ty A thông báo với cơ quan thuế để hỗ trợ xử lý. 2/11/2018 khách hàng B đến mua hàng nhưng hệ thống chưa được sửa chữa xong. Công ty A sẽ cử nhân viên đến cơ quan thuế để được sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế. Sau đó gửi cho khách hàng.

Trên đây là một số trường hợp và cách xử lý sai sót hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mà Đại lý thuế YTHO gửi đến các bạn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị. Xin cảm ơn. *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.