201811.03
0
0

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

bởi trong Tin tức

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Tại Khoản 2 điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:  Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu…