Những quy định mới liên quan đến nghề kế toán trong năm 2018
201801.18
0
0

Những quy định mới liên quan đến nghề kế toán trong năm 2018

Những quy định mới liên quan đến nghề kế toán trong năm 2018 1. Hóa đơn điện tử Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CPvà Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 51. Theo đó, nổi bật là các quy…