201505.23
0
0

Đặt tên công ty

Hướng dẫn cách đặt tên cho công ty (Quy định tại Điều 31, 32, 33, 34 Luật Doanh nghiệp; Điều 13,14,15,16 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp) TÊN CÔNG TY là hình ảnh, đồng thời là tài sản tạo nên thương hiệu công ty, giúp đối tác có…