201604.24
0
0

Dịch vụ tổ chức rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ kế toán

Dịch vụ tổ chức rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ kế toán là dịch vụ kiểm tra hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ kế toán. Sự kiểm tra của chúng tôi bao gồm: Kiểm tra hệ thống lưu chuyển chứng từ đã hợp lý hay chưa? Xem xét bộ phận…